Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Jeśli czujesz się samotny, niezrozumiany, przeżywasz kryzys psychiczny, nie wierzysz we własne siły i możliwości, masz trudności w adaptacji we własnym środowisku. Nie czekaj - przyjdź!

Nasz Dom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku istnieje od października 1997 r. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A,B i C, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Do końca 2011 roku Środowiskowy Dom Samopomocy działał w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Uchwałą nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011 roku stał się samodzielną jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Nisko. Siedzibą ŚDS jest parter budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 31 w Nisku będący własnością Gminy Nisko. Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Zajęcia terapeutyczne w ŚDS prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej (zespołowej), dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.


Możesz tu znaleźć:

  • pomoc terapeutyczną,
  • możliwość nabycia nowych umiejętności,
  • możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Placówka umożliwia także wszystkim uczestników spożywanie dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad).

Informacja dla osó fizycznych, których dane osobowe przetwarza Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, e-mail: info@sdsnisko.pl , tel.: (15) 815 19 24

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Sebastian Nabrzeski – e-mail: iodo.nisko@gmail.com .

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Jako jednostka administracji publicznej posiadamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, a w szczególności: prowadzenia terapii oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych – uczestników ŚDS w Nisku, w związku z czym zostały one wytworzone w toku czynności dokonywanych przez osoby fizyczne. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Dane osobowe przetwarzamy głównie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. sprawy związane z przyjmowaniem uczestników czy kontaktów z ich opiekunami prawnymi, a zatem dotyczące tych obszarów, które wynikają z realizowanych przez ŚDS w Nisku spraw, które nakładają przepisy.

 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Gminę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator może udostępniać dane osobowe, które znajdują się w jego zbiorach organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej, o czym każdorazowo Administrator informuje osobę, której dane osobowe przetwarza.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Rafał Marchut

Page 2 of 2

Wyszukaj

Informacja

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Inspekto­­­rem Ochrony Danych Oso­bo­wych w Środowiskowym Domu Samopomocy jest Pan Sebastian Nabrzeski, email: iodo.nisko@gmail.com

Kto jest online

We have 9 guests and no members online

Licznik odwiedzin

488731
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
1092
2604
10746
50995
488731

2021-06-17 10:42:25

Dane adresowe

37-400 Nisko
ul. Fryderyka Chopina 31
woj. podkarpackie

Dane kontaktowe

Telefon: 15 815 19 24,
E-mail: dyrektor@sdsnisko.pl
E-mail: info@sdsnisko.pl

Profil działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy służy wsparciem, uczy samodzielności, umożliwia integrację społeczną oraz pobudza do aktywizacji zawodowej.